28 Ağustos 2010 Cumartesi

test yayını.

test yayını:

şüphesiz,ortalamabirinsandanfarksızolaraksevdiğimvesevmediğimşeylermevcut.azsevdiklerim,çok
sevdiklerim,azbirazsevebildiklerim,hiçsevemediklerim..bubaşlıklarıiçeriğişuanpekdemühimdeğil.

şuansöylemekistediğimşey,''tahammülbileedemediklerim''başlığı
altındatoplananmaddelerinbelkideenbaşında-evetbirazsapıkçaama-bağlaçolan''de,da''nınvesorueki''mı,mi''ninkelimeyebitişikyazımınıngeldiğidir.benceçokantipatik.dayanamıyorum.
öyleyazılmışcümleyiokuyamıyorum.neyapayım,benböyleyim.

benistiyorumkiobağlaçolan''de''ilebulunmahaleki''-de''arasındakifarkbilinsin,bunaözengösterilsin,
bencümleyiokurkenanlamınauygunolarak''buşimdidahianlamındakimioldu,bulunmaanlamındakimi
oldu?''diyeekstradüşünmeyim.cümledekiifadeyinetalayım.

yanibenceçokbişedeistemedimgibi.hadibağlaçolan''ki''şirkettenolsun.o zor.onagözyumarım.hadiseninkarakaşına,karagözüne,güzelhatrınasoruekidebendenolsun.ama
kralıolsan,bağlaçolan''de''yiayrıyazacaksınaga.istirhamediyorum.


metnin okunaklı olan yazımı:

şüphesiz, ortalama bir insandan farksız olarak sevdiğim ve sevmediğim şeyler mevcut. az sevdiklerim, çok sevdiklerim, az biraz sevebildiklerim, hiç sevemediklerim.. bu başlıkların içeriği şu an pek de mühim değil.

şuan söylemek istediğim şey, ''tahammül bile edemediklerim'' başlığı altında toplanan maddelerin belki de en başında - evet biraz sapıkça ama - bağlaç olan ''de,da'' nın ve soru eki ''mı,mi'' nin kelimeye bitişik yazımının geldiğidir. bence çok antipatik. dayanamıyorum. öyle yazılmış cümleyi okuyamıyorum. ne yapayım, ben böyleyim.

ben istiyorum ki o bağlaç olan ''de'' ile bulunma hal eki ''-de'' arasındaki fark bilinsin, buna özen gösterilsin, ben cümleyi okurken anlamına uygun olarak ''bu şimdi dahi anlamındaki mi oldu, bulunma anlamındaki mi oldu?'' diye ekstra düşünmeyim. cümledeki ifadeyi net alayım.

yani bence çok bişe de istemedim gibi. hadi bağlaç olan ''ki'' şirketten olsun. o zor. ona göz yumarım. hadi senin kara kaşına, kara gözüne, güzel hatrına soru eki de benden olsun. ama kralı olsan, bağlaç olan ''de'' yi ayrı yazacaksın aga. istirham ediyorum.

yazarın notu: başlığın ''test yayını'' olmasının nedeni gerçekten de yazının bir test yayını içermesidir. ve de teste tabi tutulması gereken şey; metnin 2 farklı biçiminin okunuşlarıdır.

evet sanırım manyağım çünkü nelerle uğraşıyorum. ama vallahi de billahi de, yeminlen söylüyorum ben bu yazım şeysine gıcık oluyorum. dediğim gibi; ne yapayım, ben böyleyim. öyle belirtmek istedim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder